REGULAMIN

REGULAMIN WORK STATION
świadczenia usług  biurowych w ramach funkcjonowania biura coworkingowego

I OGÓLNE ZASADY

 1. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania umowy i niniejszego regulaminu, poszanowania mienia i osób, zachowania ciszy i spokoju oraz nieprzeszkadzania innym.
 2. Użytkownik ma prawo do korzystania z biurka znajdującego się w przestrzeni coworkingowej (dedykowane lub hot-desk w zależności od dostępności miejsc).
 3. Dostęp do biurka w przestrzeni coworkingowej jest przydzielany wyłącznie jednemu Użytkownikowi i nie może  być dzielony między różne osoby.
 4. Użytkownik ma prawo do korzystania z miejsca przeznaczonego do cichych rozmów w zależności od dostępności.
 5. Użytkownik ma prawo do korzystania z przypisanej szafki na dokumenty (wraz z kluczem) znajdującej się przy biurku oraz do indywidualnej szafki skrytkowej znajdującej się na korytarzu.
 6. Użytkownik ma prawo do korzystania z łącza internetowego na terenie Work Station.
 7. Użytkownik ma prawo do korzystania ze wspólnej kuchni znajdującej się na terenie Work Station Użytkownik ma nieodpłatny dostęp do kawy, herbaty i wody (filtrowanej) oraz prawo do korzystania z kuchenki mikrofalowej, lodówki, płyty grzewczej, ekspresu do kawy i czajnika.
 8. Użytkownik ma prawo do korzystania z drukarki i innych urządzeń biurowych (skaner, gilotyna, bindownica, niszczarka, itp.) znajdujących się na terenie Work Station  (cennik usług drukowania i skanowania –  w recepcji)
 9. Użytkownik ma prawo do korzystania z przestrzeni coworkingowej w godz. 6.00.-22.00 (Użytkownik, który podpisał umowę) oraz w godzinach pracy recepcji (Użytkownik w ramach pojedynczej wizyty)
 10. Po podpisaniu umowy i opłaceniu z góry przez Użytkownika opłaty za pierwszy okres użytkowania, Wynajmujący przekaże Użytkownikowi kartę dostępu do powierzchni coworkingowej oraz klucze do szafki na dokumenty (nie dotyczy Użytkownika w ramach pojedynczej wizyty)
 11. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że każdorazowy dostęp do przestrzeni coworkingowej będzie wymagać posiadania karty dostępu z uwagi na brak stałej obecności pracowników recepcji.
 12. W przypadku utraty karty dostępu, istnieje możliwość zakodowania nowej karty dostępu. Operacja ta może się odbyć w godzinach pracy recepcji od.8.00 do 16.00. w dni robocze. Koszt nowej karty dostępu to 100,00 PLN (słownie: sto złotych) brutto. Użytkownik niezwłocznie zawiadomi Work Station o utracie imiennej karty dostępu. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie koszty i straty wynikające z utraty lub wymiany karty dostępu bądź klucza.
 13. Wszelkie klucze oraz karty dostępu przekazane do dyspozycji Użytkownika pozostają własnością Work Station. Dorabianie dodatkowych egzemplarzy lub udostępnianie ich do użytku innych osób, bez zgody Work Station jest zabronione.
 14. Wszystkie klucze i karty dostępu zostaną zwrócone Work Station przez Użytkownika niezwłocznie po rozwiązaniu niniejszej Umowy.
 15. Pracownikom Work Station przysługuje prawo wejścia do pomieszczeń coworkingowych w dowolnym czasie, bez ograniczeń w sytuacjach awaryjnych, w celu posprzątania, przeprowadzenia kontroli lub zaprezentowania powierzchni innym Klientom, z zachowaniem wszelkich procedur w zakresie ochrony poufności działalności Użytkowników.
 16. Zabrania się udostępniania osobom trzecim kart dostępowych, haseł dostępowych, kluczy i kodów przekazanych przez Usługodawcę.
 17. Użytkownicy są zobowiązani do korzystania z stanowiska pracy, zaplecza kuchenno – sanitarnego oraz sali konferencyjnej, a także znajdującej się w nich infrastruktury zgodnie z ich przeznaczeniem. Zabrania się samowolnych napraw, regulacji, rozkręcania i demontażu, jak również używania dodatkowych grzejników elektrycznych czy instalacji oświetleniowych jakiegokolwiek rodzaju. Każdorazowo nowy Użytkownik zostaje przeszkolony przez pracownika Work Station w zakresie prawidłowego korzystania z urządzeń i instalacji znajdujących się w przestrzeni coworkingowej lub otrzyma skróconą instrukcję obsługi tych urządzeń.
 18. Użytkownicy nie są uprawnieni do prowadzenia żadnych prac na terenie Nieruchomości poza pracami biurowymi związanymi z prowadzoną przez nich działalnością.
 19. Użytkownicy są zobowiązani do utrzymywania porządku i czystości w zajmowanym stanowisku pracy, zapleczu kuchenno – sanitarnym oraz sali konferencyjnej.
 20. Spożywanie posiłków, rozmowy telefoniczne oraz inne czynności mogące przeszkadzać innym Użytkownikom powierzchni coworkingowej można realizować tylko w miejscach do tego przeznaczonych.
 21. Wnoszenie i spożywanie alkoholu i innych używek jest zabronione.
 22. Użytkownicy nie są uprawnieni do oklejania i przemalowywania ścian lub drzwi, wykonywania w ścianach lub drzwiach otworów, wbijania w ściany lub drzwi gwoździ bądź instalowania w nich kołków i wkrętów. Naruszenie powyższego obowiązku spowoduje konieczność pokrycia przez Użytkownika kosztów przywrócenia danej części nieruchomości do stanu pierwotnego.
 23. Umieszczanie swoich reklam, ulotek itp. jest dopuszczalne tylko w miejscu do tego przeznaczonym i po uzyskaniu uprzedniej zgody Usługodawcy.

 

 1. RODZAJE ABONAMENTÓW I PŁATNOŚCI
 2. Użytkownik ma do wyboru następujące abonamenty: dzienny, tygodniowy (i wielokrotność), miesięczny (i wielokrotność).
 3. Umowa o świadczenie usług biurowych może być zawarta na czas określony lub nieokreślony.
 4. Jeżeli Użytkownik nadal korzysta ze stanowiska pracy po zakończeniu umowy, ponosi on odpowiedzialność z tytułu jakichkolwiek strat, roszczeń czy odpowiedzialności, na jakie może być narażony Usługodawca w wyniku niezwolnienia przez Użytkownika przedmiotu umowy w terminie.
 5. W ramach abonamentu wybranego przez Użytkownika opłacane są media oraz codzienne (w dni robocze) sprzątanie przestrzeni coworkingowej.
 6. Opłaty za usługi dodatkowo płatne (drukowanie, wynajem sali konferencyjnej) pobierane są na bieżąco. Faktury zostaną wystawione w terminie do 7 dni od daty dokonania wpłaty.

 

III. PRACA RECEPCJI

 1. Godziny pracy recepcji: od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00
 2. Usługi świadczone przez recepcję:
 • przyjmowania i rozdzielanie korespondencji (Poczta Polska, kurierzy) – deponowanie listów w szafce skrytkowej,
 • informowanie najemców (mejlowo i/lub telefonicznie) o otrzymanej korespondencji.

 

 1. KORZYSTANIE Z BIURA COWORKINGOWEGO
 2. Użytkownik korzysta z wydzielonego stanowiska pracy, wyposażonego w biurko, szafkę i fotel przeznaczonego do używania przez określoną w abonamencie liczbę dni lub cały miesiąc.
 3. Biura mogą być wykorzystywane wyłącznie do celów biurowych lub w sposób uzgodniony z Work Station. Zabronione jest wykorzystywanie biura do działalności komercyjnej związanej z częstymi wizytami w biurze osób trzecich.
 4. Użytkownik jest zobowiązany do dbania o całą przestrzeń Work Station, wyposażenie, armaturę oraz umeblowanie. Zabronione jest dokonywanie jakichkolwiek modyfikacji tych elementów. Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie szkody spowodowane przez Użytkownika, jego pracowników lub osoby przebywające na terenie biura coworkingowego za pozwoleniem Użytkownika lub na jego zaproszenie.
 5. Zabrania się instalowania jakichkolwiek mebli lub sprzętu biurowego, okablowania, urządzeń IT, stałych instalacji oświetlenia elektrycznego, instalacji gazowych, urządzeń radiowych oraz podobnych urządzeń lub łączy telekomunikacyjnych bez zgody Work Station.
 6. Użytkownik ma prawo przyjmować Gości bez konieczności informowania Wynajmującego. Podejmowanie Gości może odbywać się w częściach wspólnych i sali konferencyjnej.
 7. Przyjmowanie większej liczby Gości (powyżej trzech osób) możliwe jest tylko w sali konferencyjnej po jej wcześniejszej rezerwacji.
 8. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez Użytkownika i jego Gościa.
 9. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania obowiązującej instrukcji p.poż budynku oraz do przestrzegania przepisów w zakresie ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy, ogólnej ochrony przeciwpożarowej i sanitarnej przy realizacji niniejszej umowy.
 10. Do obowiązków Użytkownika należy zawarcie i posiadanie w okresie trwania Umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności.

 

 1. KORZYSTANIE Z SALI KONFERENCYJNEJ
 2. Użytkownik z uwzględnieniem ust. 3 poniżej może za dodatkową opłatą  korzystać z sali konferencyjnej. Sala konferencyjna jest dostępna zarówno dla Użytkowników jak i osób trzecich. Cennik korzystania z sali konferencyjnej dostępny jest w Recepcji.
 3. Rezerwacja sali konferencyjnej przez Użytkownika jest obowiązkowa i dokonuje się jej w Recepcji.
 4. W przypadku abonamentu miesięcznego Użytkownikowi przysługują w miesiącu 4 darmowe godziny dostępu do sali konferencyjnej.
 5. Odwołanie rezerwacji jest bezpłatne na 1 dzień przed planowanym terminem rezerwacji. Po upływie tego okresu Wynajmujący obciąży rezerwującego opłatą za cały okres, na który została dokonana rezerwacja.
 6. Zmiana terminu rezerwacji jest możliwa po uprzednim ustaleniu z Usługodawcą i w miarę dostępności.
 7. Usługodawca umożliwia korzystanie z urządzeń stanowiących wyposażenie sali konferencyjnej. Chęć skorzystania z urządzeń dodatkowych należy zgłosić przy dokonywaniu rezerwacji.
 8. Niedopuszczalne jest odstępowanie godzin przysługujących Użytkownikowi w ramach abonamentu na rzecz innych Użytkowników lub osób trzecich.
 9. Przekroczenie zarezerwowanego czasu korzystania z sali konferencyjnej jest możliwe wyłącznie w razie braku innych rezerwacji w tym czasie.
 10. Godziny wynajmu sali konferencyjnej, przysługujące Użytkownikowi w ramach abonamentu nie zliczają się i nie przechodzą na kolejne okresy rozliczeniowe.
 11. Opłata za wynajem sali konferencyjnej zgodna z Cennikiem dokonywana jest najpóźniej w dniu wykonywanej usługi.

 

 1. KORZYSTANIE Z SZAFKI NA DOKUMENTY I SZAFKI SKRYTKOWEJ
 2. Usługodawca udostępnia Użytkownikowi szafkę na dokumenty oraz szafkę skrytkową na czas określony w umowie.
 3. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia szafki przez Użytkownika, koszty naprawy lub wymiany ponosi Użytkownik.
 4. W przypadku wypowiedzenia umowy Użytkownik jest zobowiązany do opróżnienia powierzchni biurka i szafek przed terminem wygaśnięcia umowy. Jeśli Użytkownik pozostawi jakiekolwiek mienie, Usługodawca ma prawo się go pozbyć w dowolny wybrany przez siebie sposób bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu wobec Użytkownika i bez konieczności przekazania Użytkownikowi jakiegokolwiek zysku ze sprzedaży. Koszt wymiany zamka ponosi Użytkownik.

 

VII. KORZYSTANIE Z INTERNETU

 1. Usługodawca zapewnia nielimitowany, bezprzewodowy dostęp do Internetu dla każdego Użytkownika na obszarze powierzchni coworkingowej.
 2. Wykorzystywanie łącza do pobierania i/lub udostępniania materiałów niezgodnych z prawem lub nadmierne obciążenie łącza przez ściąganie dużych plików w celach rozrywkowych (np. filmów) jest zabronione i może spowodować zaprzestanie świadczenia usług w trybie natychmiastowym.
 3. Wykorzystywanie łącza do celów niezgodnych z prawem jest zabroniona.
 4. Usługodawca nie odpowiada za jakiekolwiek ewentualne szkody powstałe wskutek niedziałania lub nieprawidłowego działania łącza internetowego.

 

VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Użytkownik zwalnia Usługodawcę z odpowiedzialności i zobowiązuje się do pokrycia wszelkich zobowiązań, roszczeń, odszkodowań, strat lub wydatków, które powstaną lub mogą powstać:
 • w przypadku śmierci lub doznania uszkodzenia ciała podczas pobytu w zajmowanym przez Użytkownika biurze,
 • po stronie osób trzecich, w związku z zajmowaniem przez Użytkownika biura lub korzystaniem z usług,
 • w przypadku nieprzestrzegania przez Użytkownika warunków Umowy.
 1. Użytkownik zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów, w związku z egzekucją należności Usługodawcy wynikających z niniejszej Umowy.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania usługi bez winy Usługodawcy, w tym spowodowane awarią techniczną, strajkiem, wypowiedzeniem uprawnień w budynku, w którym znajduje się przestrzeń coworkingowa. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za żadne opóźnienia, szkody straty lub niewykonanie usługi do czasu otrzymania od Użytkownika pisemnego powiadomienia oraz udzielenia rozsądnego terminu na naprawę sytuacji.
 3. Użytkownik zwalnia Usługodawcę z wszelkiej odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z obsługą korespondencji Użytkownika.
 4. Użytkownik zgadza się, iż bez względu na okoliczności, Usługodawca nie będzie odpowiedzialny za utracone korzyści i szkody pośrednie.

 

 1. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
 2. Niniejszym informujemy o współadministrowaniu między:
 3. DCM NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z O.O., ul. Skarbowców 23A, 53-025 Wrocław (KRS: 0000359017, NIP: 8951977313, REGON: 021304130) – będąca spółką wiodącą

II.MCA SPÓŁKA Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Skarbowców 23A, 53-025 Wrocław, (KRS: 0000314947, NIP: 8950010827, REGON: 001132755)

III. MCA  SPÓŁKA Z O.O., ul. Skarbowców 23A, 53-025 Wrocław, (KRS:0000296376, NIP: 8992628414, REGON: 020652106)

 1. CN CORP SPÓŁKA Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Skarbowców 23A, 53-025 Wrocław,

(KRS: 0000316824, NIP: 8951089245, REGON: 930857730)

 1. CN CORP SPÓŁKA Z O.O. ul. Skarbowców 23A, 53-025 (KRS: 0000296260, NIP: 8992630090, REGON: 020652052)
 2. W sprawach ochrony danych osobowych można się z nami skontaktować:
 • telefonicznie: 71/363 01 00
 • pod adresem e-mail: rodoDCM@cncorp.pl
 • poprzez elektroniczny formularz dostępny na stronie: http://workstation.com.pl/
 • pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: MCA Sp. z o.o. Sp .k., ul. Skarbowców 23a, 53-025 Wrocław, z dopiskiem ”Ochrona Danych Osobowych”
 1. ADO przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu realizacji umowy najmu, wypełnienia obowiązku prawnego jakim jest np. obowiązek fiskalny, dochodzenie roszczeń, w celach prowadzenia monitoringu wizyjnego oraz innych form monitorowania w postaci kart dostępu do pomieszczeń i w celach marketingowych.
 2. Potencjalnymi odbiorcami danych osobowych Użytkownika są następujące podmioty:
 • nabywcy wierzytelności
 • upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (sądy i inne organy państwowe, urzędy skarbowe, banki)
 • biura informacji gospodarczej,
 • firmy świadczące usługi serwisowo-budowlane
 • świadczące usługi doręczenia korespondencji i przesyłek
 • świadczące usługi informatyczne i nowych technologii
 • świadczące usługi marketingowe, komunikacyjne i analityczne
 • świadczące usługi płatnicze
 • świadczące usługi księgowo-finansowe
 • świadczące usługi audytorskie i kontrolne
 • świadczące usługi prawne, notarialne i windykacyjne
 1. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 2. Najemca posiada prawo dostępu do danych, przenoszenia, sprostowania, usunięcia i wyrażenie sprzeciwu.
 3. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzana przez okres zgodny z ustawa o rachunkowości, do czasu przedawnienia roszczeń lub zakończenia relacji biznesowych.
 4. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do podpisania i realizacji umowy.
 5. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uznacie, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy. Adres prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: Biuro Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, kancelaria@uodo.gov.pl
 6. Dane osobowe Użytkownika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz w formie profilowania.
 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 8. O wszelkich zmianach w Regulaminie Usługodawca jest obowiązany informować Użytkownika z 7 dniowym wyprzedzeniem.
 9. Użytkownik oświadcza, że w związku z monitoringiem powierzchni coworkingowej, jego dane osobowe możliwe do zbierania za pomocą monitoringu, takie jak wizerunek, wygląd zewnętrzny czy głos zarejestrowane w zapisach monitoringu, będą przedmiotem przechowywania i przetwarzania przez czas około …. dni,  w celu zapewnienia bezpieczeństwa rzeczy składowanych w powierzchni coworkingowej oraz w celu wykrywania i zapobiegania przestępstwom i wykroczeniom oraz w celu ustalenia osób odpowiedzialnych za nieprzestrzeganie postanowień Umowy i Regulaminu.
 10. Załączniki do Regulaminu mogą być w każdym czasie zmienianie bez zmiany Regulaminu.
 11. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej workstation.com.pl oraz w Recepcji.